Matriket Nord

SMAK går fra å være en matfestival til å bli en utviklingsaktør. I dette utviklingsprosjektet er den overordnede hensikten å bidra til økt salg av lokalmat og drikke fra nordnorske produsenter. For å få det til setter vi et særskilt søkelys på mulighetene som ligger i verdikjeden og økt  samarbeid mellom mat-, reiseliv og opplevelsesnæringen, i hele landsdelen.

Hvorfor er dette viktig?
Vi vil bygge matregion Nord: I 2017 ble det lansert en nasjonal strategi Matnasjonen Norge hvor det kom tydelig frem at lokal mat og drikke står helt sentralt i det norske reiselivsproduktet. Det er fire bransjer som bygger en matnasjon: Reiseliv, servering, matprodusenter og dagligvare.

Stort markedspotensiale 
I Nord-Norge er det lang tradisjon for å ta imot tilreisende som gjerne vil oppleve natur og naturfenomener, kultur og våre byer & steder.  Samlet omsetning i reiselivsnæringen i Nord-Norge var i 2019 er beregnet til 20,5 milliarder kroner, hvorav overnattings- og serveringsbransjen utgjorde 8,3 milliarder kroner. Næringen sysselsatte 17 259 personer i 2019. 8 445 av disse var sysselsatt innen overnattings- og serveringsbransjen. Reiselivsnæringen stod for 7,2 % av sysselsettingen i Nord-Norge i 2019. Til sammenligning var sysselsettingsandelen innen primærnæringene (inkl. fiskeforedling) og industri, petro, bergverk hhv. 6,3 % og 5,7 %.

Mat som konkurransefortrinn
Innen matproduksjonen holder råvarer fra Nord-Norge høy kvalitet og mange produkter har vunnet flere nasjonale priser. Det er likevel fortsatt et potensiale for videreutvikling av nisjeprodukter i tråd med etterspørselen fra markedet. I tillegg kan det bety større muligheter dersom produsentene blir enda flinkere til å se også reiselivet og opplevelsesnæringer som et marked. Med små aktører er det viktig at en samarbeider for å nå ut til større og betalingsdyktige markeder.

Hvordan skal vi gjøre det?
Det viktigste strategiske grepet for å nå målsettingene er å etablere ei regional matklynge som skal lede og fasilitere det felles utviklingsarbeid aktørene har foran seg. Klyngeverktøyet er et av de tyngste verktøyene vi har i innovasjons- og utviklingsarbeid, og vi ser det er nødvendig å benytte dette her da utviklingsløpene som skal gjennomføres krever stor grad av samhandling fra flere ulike aktører og miljøer, kontinuitet og langsiktighet.

Hvem skal vi jobbe for?

  • Lokale mat- og drikke produsenter som ønsker å vokse og ser muligheter i å levere og utvikle produkter for reiseliv- og opplevelsesnæringen.
  • Reiselivsbedrifter som satser eller ønsker å satse på lokal mat og drikke som konkurransefortrinn.
  • Etablerte regionale arrangementer som satser på utvikling av et bærekraftig og innovativt arrangement

Når skjer det?
Vi er i sluttfasen av et forprosjekt som har til hensikt å kartlegge potensialet for økt verdiskaping som kan utløses gjennom samarbeid. Forprosjektet avsluttes 1.april 2023 og etableringen av en klynge forventes høsten 2023.

Målbilde  SMAK 2025
«Klynga SMAK er i 2025 en viktig pådriver for økt salg av lokalmat- og drikke i Nord-Norge. For matprodusentene og utsalgssteder har klynga blitt en viktig aktør for merkevarebygging, distribusjon, styrket samhandling og økt kompetanse i næringene. For reiselivsnæringen er SMAK en viktig kobler til store og små mat- og drikkeprodusenter, og en sentral arrangør av flere møteplasser for store og små aktører både fra reiselivet og matnæringen. 

Lokalbefolkningen og tilreisende setter stor pris på de gastronomiske opplevelsene, basert på nordnorske råstoffer, som matfestivalen SMAK og andre arrangementer i regi av SMAK og spisesteder i landsdelen byr på gjennom året. SMAK er også en viktig felles stemme for mat- og drikkeprodusenter i den offentlige debatten og i fora der rammebetingelser for næringsaktørene blir diskutert og besluttet.»

Vi trenger din hjelp til å skape Matriket Nord-Norge
I kartleggingsarbeidet trenger vi din hjelp! Vi trenger å forstå hva som er viktig for deg og din bedrift og hvilke utfordringer vi står ovenfor som vi kan løse sammen, og ønsker derfor at du setter av 5 minutter til å svare på vår spørreundersøkelse. Dette gir oss en verdifull innsikt til videre utviklingsarbeid

Svar på undersøkelsen her:
For opplevelsesnæringen (hoteller, spisesteder, reiselivsaktører og arrangementer)
For mat og drikke produsenter

Vil du være med?
Før vi kan etablere klyngen må vi mobilisere minst 30 bedrifter som tror på denne satsingen og vil være med i etableringsfasen. Selv om ikke alle detaljene i hvordan klyngen skal jobbe er på plass, er dette et lavterskeltilbud fordi vi vil ha flest mulig med; både små og store bedrifter som etter hvert vil  finne sin plass i nettverket. Årlig medlemsavgift vil ligge på ca 7 500 kr per år. 

Har du trua? 
Påmeldingen er ikke bindende. Hvis du finner ut at dette var allikevel ikke noe for deg, kan du melde deg av.

Meld deg på her:

Skroll til toppen